Prokuratura Regionalna w Katowicach w dniu 1 grudnia 2016 roku podjęła z umorzenia śledztwo byłej Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, o sygn. akt Ap V Ds 14/09, w sprawie uchylania się ustalonych osób zobowiązanych od opodatkowania oraz podejmowania, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działań mogących utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych, tj. o przestępstwa z art. 299 § 5 k.k. i inne.

W ramach podjętego na nowo postępowania przygotowawczego zachodzi konieczność realizacji szeregu czynności procesowych zmierzających do wyjaśnienia okoliczności nabycia oraz finansowania nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym.  Przeprowadzenie czynności procesowych będzie stanowić podstawę do ponownej prawnokarnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

ZESPÓŁ PRASOWY Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Bożena Jaworek-Kaziród, Prokurator Prokuratury Regionalnej

 

W dniu 2 listopada 2016 roku, w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, odbyło się spotkanie Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Katowicach oraz Kierownika V Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Regionalnej w Katowicach, z Prezesami Śląskiej i Małopolskiej Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i Krakowie.

Jego przedmiotem było m.in. omówienie zasad współdziałania prokuratorów, prowadzących i nadzorujących postępowania przygotowawcze z zakresu błędów medycznych z rzecznikami, prowadzącymi postępowania dyscyplinarne lekarzy, obejmujących możliwość wykorzystania i wymiany informacji oraz dokumentów w ramach tych spraw, podlegających badaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich.

Tematem rozmów, była także kwestia nawiązania współpracy szkoleniowej, pomiędzy Prokuraturą Regionalną w Katowicach a organami śląskiego i krakowskiego samorządu lekarskiego, mającej na celu, z jednej strony, profesjonalizację kadry prokuratorskiej regionu katowickiego, w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych o błędy medyczne, z drugiej zaś, przybliżenia środowisku lekarskiemu uwarunkowań, w obszarach prawa karnego materialnego oraz procesowego, związanych z sądowo – lekarskim opiniowaniem w sprawach z zakresu błędów medycznych. Uzgodnione założenia i propozycje, poddane będą dalszym pracom przez obydwie strony. Kierunki i zakres ich ostatecznego kształtu, stanowić będą przedmiot kolejnego spotkania, zaplanowanego na początek przyszłego roku.

RZECZNIK PRASOWY Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Ireneusz KUNERT