W dniu 20 czerwca 2017 roku w toku śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach pod sygn. akt RP II Ds 27.2016 dotyczącego korupcji w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu, działając na polecenie Prokuratury, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Katowicach zatrzymali Mirosława M. oraz Dariusza S. związanych w przeszłości z Fundacją Ruch Chorzów oraz Ruch Chorzów SA.  Zgodnie ustaleniami śledztwa zatrzymane osoby w okresie od marca 2015 roku do kwietnia 2016 roku miały udzielić Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu korzyści majątkowych o łącznej wartości 72.000 złotych. Przekazane korzyści majątkowe miały związek z funkcjonowaniem wyżej wymienionych podmiotów.

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje, prowadzone od października 2016 roku przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach, śledztwo obejmuje swoim zakresem okoliczności popełnienia przestępstw urzędniczych i korupcyjnych, związanych z wykorzystywaniem zajmowanego stanowiska w administracji skarbowej w celu uzyskiwania korzyści osobistych i majątkowych, związane z działalnością Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

W ramach tego postępowania, w dniu dzisiejszym funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach zatrzymali trzy osoby, w tym Marcina K. - Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, któremu prokurator przedstawi kilkanaście zarzutów korupcyjnych, zagrożonych karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 10 lat.

Dwóm pozostałym osobom współpracującym z Marcinem K. zarzucono popełnienie przestępstw korupcyjnych, zagrożonych karą do 8 lat pozbawienia wolności. Jedną z tych osób jest Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Zagłębie Sosnowiec”.

Śledztwo to ma charakter rozwojowy. W dalszym jego toku nie są wykluczone zatrzymania kolejnych osób.

RZECZNIK PRASOWY
Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Ireneusz KUNERT

Prokuratura Regionalna w Katowicach w dniu 3 lutego 2017 roku wszczęła śledztwo związane z ujawnionymi okolicznościami poprzedzającymi dopuszczenie dowodu z opinii sądowo – lekarskiej oraz wydania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XIV Karny w Krakowie decyzji, o przyznaniu kosztów najdroższej w historii polskiego sądownictwa ekspertyzy sądowo - medycznej w procesie o błąd lekarski. Postanowienie o wszczęciu śledztwa zostało wydane, zgodnie z art. 305 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędzię przewodniczącą jednoosobowego składu Agnieszkę Pilarczyk, złożonego przez osobę prywatną, występującą jako oskarżycielka subsydiarna w procesie o błąd medyczny, którego skutkiem było nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta.

Jedną z przesłanek do wszczęcia śledztwa była decyzja Sądu Odwoławczego – Sądu Okręgowego w Krakowie, który podzielił ocenę występującego w procesie XIV K 790/11/s prokuratora, że koszty w wysokości 372 tysięcy złotych, za liczącą 23 strony właściwej opinii ekspertyzę uzupełniającą są niewspółmierne do czasu i nakładu pracy biegłych. Dlatego Sąd Okręgowy uchylił decyzję Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie o wypłacie biegłym kwoty w tej wysokości.

Jednocześnie z dotychczasowych ustaleń odrębnego śledztwa prowadzonego aktualnie przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Krakowie wynika, że kwota ta została wyłudzona, a kierujący pracami biegły poświadczył w dokumentach nieprawdę. Zebrany w toku tamt. postępowania obszerny materiał dowodowy, w postaci licznych dokumentów i zeznań świadków, pozwolił na przedstawienie biegłego sądowemu zarzutu oszustwa z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego, czyli doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Poszkodowanym jest w tym przypadku Skarb Państwa, reprezentowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, który zlecił uzupełniającą ekspertyzę. Zadaniem wszczętego w dniu 3 lutego 2017 roku śledztwa jest w szczególności ustalenie, w jakich okolicznościach doszło do kompletowania składu osobowego biegłych, mających wydać uzupełniającą opinię oraz przyznania przez sąd rażąco wysokiej skali kosztów tego dowodu, które znacząco przekraczały koszty ekspertyzy głównej, obejmującej ponad 10-krotnie więcej stron merytorycznej opinii i dodatkowe dokumenty. Wydatki te, były jednocześnie sprzeczne z praktyką sądową i doświadczeniem, ponieważ koszty ekspertyz wydawanych w podobnych sprawach o błąd medyczny nie przekraczają zwykle kilku, a w wyjątkowych przypadkach - kilkunastu tysięcy złotych. Wyjaśnienia wymaga ponadto kwestia, dlaczego jednoosobowy skład orzekający w procesie o błąd lekarski zdecydował o wypłaceniu biegłym wygórowanej kwoty, zanim minął termin na wniesienie uwag do ich ekspertyzy przez występujących w procesie oskarżycieli.

Śledztwo toczy się „w sprawie”. W jego toku nie przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa żadnej osobie.

PROKURATOR REGIONALNY
Tomasz Janeczek

Prokuratura Regionalna w Katowicach w dniu 1 grudnia 2016 roku podjęła z umorzenia śledztwo byłej Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, o sygn. akt Ap V Ds 14/09, w sprawie uchylania się ustalonych osób zobowiązanych od opodatkowania oraz podejmowania, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działań mogących utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych, tj. o przestępstwa z art. 299 § 5 k.k. i inne.

W ramach podjętego na nowo postępowania przygotowawczego zachodzi konieczność realizacji szeregu czynności procesowych zmierzających do wyjaśnienia okoliczności nabycia oraz finansowania nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym.  Przeprowadzenie czynności procesowych będzie stanowić podstawę do ponownej prawnokarnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

ZESPÓŁ PRASOWY Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Bożena Jaworek-Kaziród, Prokurator Prokuratury Regionalnej

 

W dniu 2 listopada 2016 roku, w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, odbyło się spotkanie Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Katowicach oraz Kierownika V Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Regionalnej w Katowicach, z Prezesami Śląskiej i Małopolskiej Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i Krakowie.

Jego przedmiotem było m.in. omówienie zasad współdziałania prokuratorów, prowadzących i nadzorujących postępowania przygotowawcze z zakresu błędów medycznych z rzecznikami, prowadzącymi postępowania dyscyplinarne lekarzy, obejmujących możliwość wykorzystania i wymiany informacji oraz dokumentów w ramach tych spraw, podlegających badaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich.

Tematem rozmów, była także kwestia nawiązania współpracy szkoleniowej, pomiędzy Prokuraturą Regionalną w Katowicach a organami śląskiego i krakowskiego samorządu lekarskiego, mającej na celu, z jednej strony, profesjonalizację kadry prokuratorskiej regionu katowickiego, w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych o błędy medyczne, z drugiej zaś, przybliżenia środowisku lekarskiemu uwarunkowań, w obszarach prawa karnego materialnego oraz procesowego, związanych z sądowo – lekarskim opiniowaniem w sprawach z zakresu błędów medycznych. Uzgodnione założenia i propozycje, poddane będą dalszym pracom przez obydwie strony. Kierunki i zakres ich ostatecznego kształtu, stanowić będą przedmiot kolejnego spotkania, zaplanowanego na początek przyszłego roku.

RZECZNIK PRASOWY Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Ireneusz KUNERT