sygn. akt RP I Ds 6.2017

Za wcześniejszym komunikatem, zamieszczonym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Prokuratury Krajowej informuję, że:

Prokuratura Regionalna w Katowicach wniosła o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cezarego Grabarczyka – wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej. Wniosek został skierowany do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 24 listopada 2017 roku. W toku postępowania przygotowawczego zgromadzony został materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienie czynu zabronionego przez posła Cezarego Grabarczyka. Polegał on na tym, że 19 marca 2012 roku, w związku z prowadzonym na jego wniosek postępowaniem o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, poświadczył on nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumentach wystawionych w toku tego postępowania w postaci: - protokołu z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń, - karty egzaminacyjnej z teoretycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu, - karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu, - listy wyników strzelań.

W związku z opublikowanym w dzisiejszym numerze częstochowskiej Gazety Wyborczej artykułem pt. „Sprawę pobicia chcieli zamieść pod dywan?”, autorstwa red. Marka Mamonia, niniejszym oświadczam, że nie jest prawdą, jakoby Michał Wolak – Zastępca Prokuratora Rejonowego Częstochowa – Północ w Częstochowie podjął decyzję, o nie zatrzymywaniu Mateusza T. i Adama C. w toku postępowania o sygn. akt 3 Ds 576.2017.

Wbrew informacjom, zamieszczonym w powołanym artykule, prokurator Michał Wolak uznał bezzasadność wcześniejszego odstąpienia przez funkcjonariuszy Komisariatu V Policji w Częstochowie od zatrzymania obydwu w/wym. osób, dostrzegając potrzebę zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. To on osobiście, sporządził i skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie, wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obojga podejrzanych.

Informuję ponadto, że sprawa, o której mowa wyżej, została przekazana do dalszego prowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Pozostaje także w zwierzchnim nadzorze służbowym Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

RZECZNIK PRASOWY
Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Ireneusz Kunert

Prokuratura Regionalna w Katowicach - Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej i doprowadzenia Banku PKO BP II Oddział w Katowicach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 8.180.000,00 zł z tytułu udzielonych kredytów obrotowych poprzez wprowadzenie pracowników banku w błąd i przedłożenie przez przedstawicieli kilku podmiotów gospodarczych podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów finansowo - ksiegowych, działając w celu uzyskania kredytów obrotowych tj. o przestępstwo z art. 258 § 1kk i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k., art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. .

KOMUNIKAT PRASOWY w sprawie RP I Ds 13.2016

W dniu 14 czerwca 2017 roku Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, skierował do Sądu Okręgowego
w Katowicach akt oskarżenia obejmujący 8 osób, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi, podrabianiem dokumentów, jak i tzw. procederem prania brudnych pieniędzy. Zakończone postępowanie prowadzone było od dnia 14 stycznia 2015 roku w oparciu o zawiadomienie, złożone przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. W jego toku ustalono, że grupa przestępcza działała w okresie od listopada 2013 roku do marca 2014 roku na terenie województw śląskiego i małopolskiego, zaś wiodącym przedmiotem jej działalności był obrót paliwami płynnymi, które sprowadzano na teren Polski z obszaru Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Łotwy, za pośrednictwem firm, tzw. „słupów”.

W dniach 19 - 20 czerwca 2017 roku w toku śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach pod sygn. akt RP I Ds 29.2016 dotyczącego wyłudzenia za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Żywcu, w okresie 2012 - 2016 roku, mienia Skarbu Państwa wielkiej wartości, w postaci dotacji oświatowych ogólnych, w łącznej kwocie 1.172.000,-zł, na podstawie podrobionych dokumentów, mających potwierdzać fakt pobytu dzieci i młodzieży z terenu kraju, w placówkach oświatowo - wypoczynkowych z terenu właściwości Powiatu Żywieckiego, działając na polecenie Prokuratury, funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Katowicach Wydziału w Bielsku – Białej, zatrzymali 4 osoby, związane z kierownictwem placówek oświatowo – wypoczynkowych, na rzecz których wypłacane były kwoty udzielanych dotacji.