Prokuratura Regionalna w Katowicach, w marcu 2019 roku, wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od czerwca 2018 roku do 11 marca 2019 roku w Gliwicach i Warszawie, uporczywego nękania zawiadamiającego, wzbudzającego u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszającego jego prywatność, w szczególności poprzez kierowanie podczas kontaktów realizowanych z wykorzystaniem telefonów oraz dostępnych powszechnie komunikatorów, gróźb ujawnienia innym osobom charakteru relacji wiążących go z osobą dopuszczającą się nękania, upublicznienia zdjęć pokrzywdzonego o stricte prywatnym charakterze oraz zdyskredytowania go w inny sposób, a także wielokrotnego ponawiania prób nawiązania kontaktu telefonicznego z pokrzywdzonym, jak też doprowadzenia do bezpośredniego spotkania z nim, wbrew woli pokrzywdzonego, tj. o tzw. przestępstwo stalkingu, przewidziane w art. 190a § 1 kk.

Postępowanie w powyższej sprawie zainicjowane zostało zawiadomieniem pokrzywdzonego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ze złożonych przez niego zeznań wynikało, iż osoba będąca w posiadaniu jego intymnych zdjęć oraz zapisu prywatnej korespondencji i rozmów o podobnym charakterze, które odbywały się z wykorzystaniem określonych urządzeń i komunikatorów, groziła ich upublicznieniem, celem zdyskredytowania go w życiu zawodowym i prywatnym, jak również, dzięki możliwości dysponowania takimi zdjęciami i korespondencją, wymuszała na pokrzywdzonym utrzymywanie z nim dalszych kontaktów.

W śledztwie tym przesłuchano w charakterze świadków osoby mogące dysponować istotnymi informacjami dotyczącymi czynu o znamionach stalkingu.

Z uwagi na sposób popełnienia odnośnego przestępstwa, w śledztwie zabezpieczono m.in. elektroniczne nośniki danych, mogące zawierać informacje mające znaczenie dla przedmiotu postępowania.

Nośniki te poddano następnie stosownym badaniom przez biegłych oraz oględzinom, jednakże w zakresie stricte związanym z przestępstwem, podlegającym badaniu w śledztwie. Nośników tych nie badano w szerszym zakresie.

W szczególności, od osoby mającej dopuścić się stalkingu, zabezpieczono m.in. aparaty telefoniczne oraz inne nośniki elektroniczne, które poddano następnie specjalistycznym badaniom informatycznym w zakresie wyłącznie związanym z przedmiotem śledztwa, tj. występkiem nękania z art. 190a § 1 kk.

Na podstawie opinii biegłych stwierdzono, że część z tych przedmiotów, w tym aparat telefoniczny, posiada zabezpieczenia, których do chwili obecnej nie przełamano, zaś Prokuratura Regionalna w Katowicach nie jest w posiadaniu kodów aktywujących, pozwalających na odczytanie zawartości tych nośników. Stąd nie było możliwe do chwili obecnej, dotarcie do danych zapisanych na wspomnianych nośnikach.

Odnosząc się natomiast do informacji będących przedmiotem przekazów medialnych należy nadmienić, iż nie były one przedmiotem postępowania dowodowego prowadzonego przez tut. Prokuraturę, którego zakres został określony w postanowieniu o wszczęciu śledztwa, tj. zachowania polegającego na uporczywym nękaniu (stalkingu) pokrzywdzonego.

Zespół Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 20 do 23 sierpnia 2019 roku, nieobecny będzie Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach – Agnieszka Wichary.

W dniu 22 lipca 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali na terenie województwa śląskiego 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013-2017, na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 60 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. art. 258 § 1 k.k., z art. 270 § 1 k.k. lub art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 36 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary

Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo o sygn. RP I Ds 35.2018 dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, funkcjonującej w okresie od września 2017 roku do kwietnia 2019 roku na terenie Zawiercia, Częstochowy, Jastrowa i innych miejscowości na terenie kraju, której członkowie, wynajmowali hale magazynowe nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom, odpady niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k., i z art. 183 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k. i art. 171 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji Wydziałowi do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Katowicach.

Informujemy, iż w dniach od 1 lipca 2019 roku do dnia 5 lipca 2019 roku, nieobecny będzie Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach – prokurator Agnieszka Wichary.

Zadania Rzecznika Prasowego wykonywać będzie  prokurator - Katarzyna Żołna.