Prokuratura Regionalna w Katowicach wyłączyła materiał dowodowy i wszczęła postępowanie dotyczące składania przez świadka Tomasza Kaczmarka od lipca 2009 roku do 12 grudnia 2019 roku fałszywych zeznań w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

Wyłączone dowody – w tym również wielokrotne zeznania składane przez świadka Tomasza Kaczmarka – zostaną poddane wnikliwej analizie, w zestawieniu z pozostałym materiałem dowodowym. W zależności od ustaleń zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach

W dniu 14 stycznia 2020 roku, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego senatora RP, jego syna oraz dyrektora małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatrzymania miały miejsce w ramach śledztwa dotyczącego podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego, a także udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, w związku z pełnieniem tych funkcji. W toku śledztwa zarówno były senator, jak i jego syn już uprzednio, tj. na przełomie 2017 i 2018 roku usłyszeli zarzuty związane z przyjęciem łapówek, w tym znacznej wartości. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 24 osobom i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 14 do 22 stycznia 2020 roku nieobecny będzie Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach – Agnieszka Wichary.

W dniu 16 grudnia 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zatrzymali na terenie województwa śląskiego 2 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu różnego rodzaju maszynami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2015-2016, na terenie Polski, Czech, Węgier i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie poszczególne firmy uzyskiwały nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie co najmniej 10.000.000,00 zł. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.

Prokurator, nie podzielając stanowiska sądu o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Kamila D., złożył w dniu 11 grudnia 2019 roku zażalenie na to postanowienie.

Mimo, iż Sąd uznał, że w sprawie zaistniały ogólne przesłanki do zastosowania środków zapobiegawczych i prokuratura uprawdopodobniła popełnienie przez podejrzanego zarzucanego mu czynu, to sąd nie zastosował tego najsurowszego środka zapobiegawczego. Co więcej, sąd nie zastosował wobec podejrzanego żadnego środka, który mógłby w sposób prawidłowy zabezpieczyć dalszy tok śledztwa.

Przede wszystkim należy podkreślić, że zgodnie z art. 258 § 2 k.p.k., w przypadku zagrożenia karą co najmniej 8 lat pozbawienia wolności, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, jest uzasadniona. Artykuł ten zawiera  jednoznaczne stwierdzenie, że wysokość kary może być przesłanką samoistną do orzeczenia tymczasowego aresztowania.