Niniejszym informuję, że z dniem 1 grudnia 2017 roku funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Katowicach pełni dotychczasowy członek zespołu prasowego, Pan prokurator Waldemar Łubniewski.
Jednocześnie składam serdeczne podziękowania Panu prokuratorowi Ireneuszowi Kunertowi z tytułu dotychczasowego pełnienia tej funkcji, co robił w sposób niezwykle profesjonalny, rzetelny i pełen pasji. Pan prokurator skoncentruje się obecnie na kierowaniu VII Samodzielnym Działem do Spraw Błędów Medycznych, pozostając wszakże do dyspozycji mediów jako członek zespołu prasowego.

PROKURATOR REGIONALNY
Tomasz Janeczek

sygn. akt RP I Ds 6.2017

Za wcześniejszym komunikatem, zamieszczonym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Prokuratury Krajowej informuję, że:

Prokuratura Regionalna w Katowicach wniosła o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cezarego Grabarczyka – wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej. Wniosek został skierowany do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 24 listopada 2017 roku. W toku postępowania przygotowawczego zgromadzony został materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienie czynu zabronionego przez posła Cezarego Grabarczyka. Polegał on na tym, że 19 marca 2012 roku, w związku z prowadzonym na jego wniosek postępowaniem o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, poświadczył on nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumentach wystawionych w toku tego postępowania w postaci: - protokołu z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń, - karty egzaminacyjnej z teoretycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu, - karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu i listy obecności z tej części egzaminu, - listy wyników strzelań.

W związku z opublikowanym w dzisiejszym numerze częstochowskiej Gazety Wyborczej artykułem pt. „Sprawę pobicia chcieli zamieść pod dywan?”, autorstwa red. Marka Mamonia, niniejszym oświadczam, że nie jest prawdą, jakoby Michał Wolak – Zastępca Prokuratora Rejonowego Częstochowa – Północ w Częstochowie podjął decyzję, o nie zatrzymywaniu Mateusza T. i Adama C. w toku postępowania o sygn. akt 3 Ds 576.2017.

Wbrew informacjom, zamieszczonym w powołanym artykule, prokurator Michał Wolak uznał bezzasadność wcześniejszego odstąpienia przez funkcjonariuszy Komisariatu V Policji w Częstochowie od zatrzymania obydwu w/wym. osób, dostrzegając potrzebę zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. To on osobiście, sporządził i skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie, wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obojga podejrzanych.

Informuję ponadto, że sprawa, o której mowa wyżej, została przekazana do dalszego prowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Pozostaje także w zwierzchnim nadzorze służbowym Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

RZECZNIK PRASOWY
Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Ireneusz Kunert

Prokuratura Regionalna w Katowicach - Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej i doprowadzenia Banku PKO BP II Oddział w Katowicach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 8.180.000,00 zł z tytułu udzielonych kredytów obrotowych poprzez wprowadzenie pracowników banku w błąd i przedłożenie przez przedstawicieli kilku podmiotów gospodarczych podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów finansowo - ksiegowych, działając w celu uzyskania kredytów obrotowych tj. o przestępstwo z art. 258 § 1kk i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k., art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. .

KOMUNIKAT PRASOWY w sprawie RP I Ds 13.2016

W dniu 14 czerwca 2017 roku Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, skierował do Sądu Okręgowego
w Katowicach akt oskarżenia obejmujący 8 osób, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi, podrabianiem dokumentów, jak i tzw. procederem prania brudnych pieniędzy. Zakończone postępowanie prowadzone było od dnia 14 stycznia 2015 roku w oparciu o zawiadomienie, złożone przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. W jego toku ustalono, że grupa przestępcza działała w okresie od listopada 2013 roku do marca 2014 roku na terenie województw śląskiego i małopolskiego, zaś wiodącym przedmiotem jej działalności był obrót paliwami płynnymi, które sprowadzano na teren Polski z obszaru Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Łotwy, za pośrednictwem firm, tzw. „słupów”.