KOMUNIKAT PRASOWY w sprawie RP I Ds 13.2016

W dniu 14 czerwca 2017 roku Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, skierował do Sądu Okręgowego
w Katowicach akt oskarżenia obejmujący 8 osób, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi, podrabianiem dokumentów, jak i tzw. procederem prania brudnych pieniędzy. Zakończone postępowanie prowadzone było od dnia 14 stycznia 2015 roku w oparciu o zawiadomienie, złożone przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. W jego toku ustalono, że grupa przestępcza działała w okresie od listopada 2013 roku do marca 2014 roku na terenie województw śląskiego i małopolskiego, zaś wiodącym przedmiotem jej działalności był obrót paliwami płynnymi, które sprowadzano na teren Polski z obszaru Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Łotwy, za pośrednictwem firm, tzw. „słupów”.

W dniach 19 - 20 czerwca 2017 roku w toku śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach pod sygn. akt RP I Ds 29.2016 dotyczącego wyłudzenia za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Żywcu, w okresie 2012 - 2016 roku, mienia Skarbu Państwa wielkiej wartości, w postaci dotacji oświatowych ogólnych, w łącznej kwocie 1.172.000,-zł, na podstawie podrobionych dokumentów, mających potwierdzać fakt pobytu dzieci i młodzieży z terenu kraju, w placówkach oświatowo - wypoczynkowych z terenu właściwości Powiatu Żywieckiego, działając na polecenie Prokuratury, funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Katowicach Wydziału w Bielsku – Białej, zatrzymali 4 osoby, związane z kierownictwem placówek oświatowo – wypoczynkowych, na rzecz których wypłacane były kwoty udzielanych dotacji.

W dniu 20 czerwca 2017 roku w toku śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach pod sygn. akt RP II Ds 27.2016 dotyczącego korupcji w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu, działając na polecenie Prokuratury, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Katowicach zatrzymali Mirosława M. oraz Dariusza S. związanych w przeszłości z Fundacją Ruch Chorzów oraz Ruch Chorzów SA.  Zgodnie ustaleniami śledztwa zatrzymane osoby w okresie od marca 2015 roku do kwietnia 2016 roku miały udzielić Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu korzyści majątkowych o łącznej wartości 72.000 złotych. Przekazane korzyści majątkowe miały związek z funkcjonowaniem wyżej wymienionych podmiotów.

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje, prowadzone od października 2016 roku przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach, śledztwo obejmuje swoim zakresem okoliczności popełnienia przestępstw urzędniczych i korupcyjnych, związanych z wykorzystywaniem zajmowanego stanowiska w administracji skarbowej w celu uzyskiwania korzyści osobistych i majątkowych, związane z działalnością Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

W ramach tego postępowania, w dniu dzisiejszym funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach zatrzymali trzy osoby, w tym Marcina K. - Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, któremu prokurator przedstawi kilkanaście zarzutów korupcyjnych, zagrożonych karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 10 lat.

Dwóm pozostałym osobom współpracującym z Marcinem K. zarzucono popełnienie przestępstw korupcyjnych, zagrożonych karą do 8 lat pozbawienia wolności. Jedną z tych osób jest Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Zagłębie Sosnowiec”.

Śledztwo to ma charakter rozwojowy. W dalszym jego toku nie są wykluczone zatrzymania kolejnych osób.

RZECZNIK PRASOWY
Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Ireneusz KUNERT

Prokuratura Regionalna w Katowicach w dniu 3 lutego 2017 roku wszczęła śledztwo związane z ujawnionymi okolicznościami poprzedzającymi dopuszczenie dowodu z opinii sądowo – lekarskiej oraz wydania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XIV Karny w Krakowie decyzji, o przyznaniu kosztów najdroższej w historii polskiego sądownictwa ekspertyzy sądowo - medycznej w procesie o błąd lekarski. Postanowienie o wszczęciu śledztwa zostało wydane, zgodnie z art. 305 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędzię przewodniczącą jednoosobowego składu Agnieszkę Pilarczyk, złożonego przez osobę prywatną, występującą jako oskarżycielka subsydiarna w procesie o błąd medyczny, którego skutkiem było nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta.

Jedną z przesłanek do wszczęcia śledztwa była decyzja Sądu Odwoławczego – Sądu Okręgowego w Krakowie, który podzielił ocenę występującego w procesie XIV K 790/11/s prokuratora, że koszty w wysokości 372 tysięcy złotych, za liczącą 23 strony właściwej opinii ekspertyzę uzupełniającą są niewspółmierne do czasu i nakładu pracy biegłych. Dlatego Sąd Okręgowy uchylił decyzję Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie o wypłacie biegłym kwoty w tej wysokości.

Jednocześnie z dotychczasowych ustaleń odrębnego śledztwa prowadzonego aktualnie przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Krakowie wynika, że kwota ta została wyłudzona, a kierujący pracami biegły poświadczył w dokumentach nieprawdę. Zebrany w toku tamt. postępowania obszerny materiał dowodowy, w postaci licznych dokumentów i zeznań świadków, pozwolił na przedstawienie biegłego sądowemu zarzutu oszustwa z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego, czyli doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Poszkodowanym jest w tym przypadku Skarb Państwa, reprezentowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, który zlecił uzupełniającą ekspertyzę. Zadaniem wszczętego w dniu 3 lutego 2017 roku śledztwa jest w szczególności ustalenie, w jakich okolicznościach doszło do kompletowania składu osobowego biegłych, mających wydać uzupełniającą opinię oraz przyznania przez sąd rażąco wysokiej skali kosztów tego dowodu, które znacząco przekraczały koszty ekspertyzy głównej, obejmującej ponad 10-krotnie więcej stron merytorycznej opinii i dodatkowe dokumenty. Wydatki te, były jednocześnie sprzeczne z praktyką sądową i doświadczeniem, ponieważ koszty ekspertyz wydawanych w podobnych sprawach o błąd medyczny nie przekraczają zwykle kilku, a w wyjątkowych przypadkach - kilkunastu tysięcy złotych. Wyjaśnienia wymaga ponadto kwestia, dlaczego jednoosobowy skład orzekający w procesie o błąd lekarski zdecydował o wypłaceniu biegłym wygórowanej kwoty, zanim minął termin na wniesienie uwag do ich ekspertyzy przez występujących w procesie oskarżycieli.

Śledztwo toczy się „w sprawie”. W jego toku nie przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa żadnej osobie.

PROKURATOR REGIONALNY
Tomasz Janeczek