Prokuratura Regionalna w Katowicach złoży zażalenie na niezastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach wobec Kamila D.

Prokurator przedstawił Kamilowi D. zarzuty podrobienia dokumentów umożliwiających uzyskanie kredytu i przedłożenia ich w banku oraz doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości kwalifikowane z art. 310 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 310 § 2 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k.

Czyny te są zbrodnią zagrożoną karą do 25 lat pozbawienia wolności. Wysoka kara grożąca podejrzanemu jest samoistną przesłanką do stosowania tego rodzaju środka zapobiegawczego.

Nadto w sprawie prowadzonej przeciwko Kamilowi D. nadal gromadzony jest materiał dowodowy. W okresie, którego dotyczy śledztwo podpisywanych było szereg innych dokumentów związanych z umową kredytową. Realna obawa matactwa przez podejrzanego związanego z dalszymi czynnościami prokuratury stanowi kolejną samoistną przesłankę do zastosowania tymczasowego aresztowania.

Praktyka związana ze stosowaniem środków zapobiegawczych dowodzi, że w przypadkach zarzutów tak ciężkich takich jak te postawione Kamilowi D. areszt jest stosowany. Decyzja sądu o niezastosowaniu aresztu jest nieracjonalna i niezrozumiała. Sąd łagodniej potraktował podejrzanego, przyznając mu swoisty „immunitet celebryty”, wpływając negatywnie na dalszy tok postępowania.

Zespół Prasowy

W dniu 31 października 2019 roku Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Markowi Z. – byłemu rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Markowi G. – prezesowi zarządu spółki z Wrocławia.

Z ustaleń śledztwa, przeprowadzonego wspólnie z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach wynika, że na przełomie 2012 i 2013 roku Marek Z. – pełniący wówczas funkcję rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, nie uzyskał wymaganej zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie 19380 udziałami w kapitale zakładowym spółki prawa handlowego z terenu Wrocławia, przysługujących Uniwersytetowi Medycznemu im Piastów Śląskich we Wrocławiu jako jej wspólnikowi, poprzez ich umorzenie, a których wartość rynkowa wynosiła 2.887.000,00 zł. Następnie rektor głosował za podjęciem, nieważnych z mocy prawa, uchwał dotyczących obniżenia kapitału zakładowego tej spółki o kwotę 969.000,00 złotych oraz umorzenia ww. udziałów w kapitale zakładowym spółki za wynagrodzeniem w kwocie 5.200.000,00 zł. Tym samym rektor naraził Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na niebezpieczeństwo zwrotu wypłaconego wynagrodzenia w kwocie 5.200.000,00 zł, wraz z odsetkami, w sytuacji wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał. Oskarżony, wraz z Markiem G. – prezesem spółki działali również na jej szkodę, bowiem spółka ta została zobowiązana do uiszczenia ww. wynagrodzenia. Co więcej, w spółce doszło następnie do podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez powstanie udziałów w ilości i wartości tożsamej z uprzednio umorzonymi. Nowopowstałe udziały, za kwotę 969.000,00 zł, objęła inna spółka, której prezesem zarządu był również Marek G. Tym samym spółka z Wrocławia poniosła szkodę w kwocie 4.231.000,00 zł.

Oskarżonym zarzucono popełnienie tzw. przestępstwa urzędniczego (art. 231 § 1 i § 2 k.k.), za które grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo o sygn. RP II Ds 18.2019 dotyczące wystawiania nierzetelnych dokumentów okresie od 27 stycznia 2012 roku do 21 października 2013 roku i wprowadzenia błąd akcjonariuszy nabywających akcje spółek AUTO-SPA sp. z o.o. T1 S.K.A. serii B-K w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czym doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem akcjonariuszy.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

W niniejszej sprawie, na polecenie Prokuratora w dniu 12 listopada 2019 r. zatrzymano i doprowadzono do tut. Prokuratury podejrzanych Dariusza I., Rafała B., Sławomira D. oraz Adama J., wobec których wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 311 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., a następnie wykonano z ich udziałem czynności procesowe.

Po przesłuchaniu podejrzanych w dniach 12 i 13 listopada, Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwotach od 20 000 do 250 000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z obowiązkiem zatrzymania paszportu.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest rozwojowe i prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępczym procederem. 

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary

Prokuratura Regionalna w Katowicach pod sygnaturą akt RP I Ds 36.2019 w dniu 27 września 2019 roku przejęła z Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Częstochowy, Mysłowic i innych miejscowości na trenie całego kraju, której członkowie ze z góry ustalonym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej wynajmowali hale magazynowe oraz nieruchomości nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie wbrew przepisom odpady, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. i inne. Śledztwo zostało wszczęte w dniu 16 maja 2018 roku.

Dotychczas zarzuty przedstawiono sześciu podejrzanym, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, polegającego na składowaniu bez wymaganych zezwoleń odpadów niebezpiecznych w warunkach, które mógł zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób oraz środowisku, jak również oszustwa na szkodę właścicieli nieruchomości z tytułu wprowadzenia w błąd, co do przeznaczenia najmowanych nieruchomości, nieuregulowania opłat za dzierżawę oraz porzucenia odpadów, skutkujących koniecznością ich utylizacji na koszt właściciela nieruchomości, jak również w przeciwko wiarygodności dokumentów, tj. o czyny z art. 258 § 1 kk, 183 § 1 kk, 165 § 1 pkt 5 , art. 164 § 1 kk w zw. 163 § 1 pkt 1 i 3 kk, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

W dniu 1 października 2019 roku, w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, zatrzymano Janusza S, lekarza psychiatrę z Kielc i przedstawiono mu zarzuty poświadczenia nieprawdy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wystawianych dokumentach tj. receptach lekarskich poprzez wystawianie recept na leki refundowane z NFZ na osoby nieżyjące lub na osoby, które nie miały zaordynowanych leków wskazanych w receptach, w wyniku czego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem został doprowadzony Narodowy Fundusz Zdrowia, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Podejrzany nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.

Przedmiotem śledztwa jest działalność w 2014 roku na terenie Krakowa i innych miast zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem środków pieniężnych znacznej wartości z Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, tj. o przestępstwa z art. 258 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk.

Jest to kolejna osoba, której przedstawiono zarzuty w tym śledztwie. Sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.