W dniu 31 października 2019 roku Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Markowi Z. – byłemu rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Markowi G. – prezesowi zarządu spółki z Wrocławia.

Z ustaleń śledztwa, przeprowadzonego wspólnie z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach wynika, że na przełomie 2012 i 2013 roku Marek Z. – pełniący wówczas funkcję rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, nie uzyskał wymaganej zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie 19380 udziałami w kapitale zakładowym spółki prawa handlowego z terenu Wrocławia, przysługujących Uniwersytetowi Medycznemu im Piastów Śląskich we Wrocławiu jako jej wspólnikowi, poprzez ich umorzenie, a których wartość rynkowa wynosiła 2.887.000,00 zł. Następnie rektor głosował za podjęciem, nieważnych z mocy prawa, uchwał dotyczących obniżenia kapitału zakładowego tej spółki o kwotę 969.000,00 złotych oraz umorzenia ww. udziałów w kapitale zakładowym spółki za wynagrodzeniem w kwocie 5.200.000,00 zł. Tym samym rektor naraził Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na niebezpieczeństwo zwrotu wypłaconego wynagrodzenia w kwocie 5.200.000,00 zł, wraz z odsetkami, w sytuacji wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał. Oskarżony, wraz z Markiem G. – prezesem spółki działali również na jej szkodę, bowiem spółka ta została zobowiązana do uiszczenia ww. wynagrodzenia. Co więcej, w spółce doszło następnie do podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez powstanie udziałów w ilości i wartości tożsamej z uprzednio umorzonymi. Nowopowstałe udziały, za kwotę 969.000,00 zł, objęła inna spółka, której prezesem zarządu był również Marek G. Tym samym spółka z Wrocławia poniosła szkodę w kwocie 4.231.000,00 zł.

Oskarżonym zarzucono popełnienie tzw. przestępstwa urzędniczego (art. 231 § 1 i § 2 k.k.), za które grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.