W dniu 7 sierpnia 2019 roku, w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, w oparciu o pisemne zawiadomienia o przestępstwie złożone przez pełnomocnika pokrzywdzonej, wszczęte zostało śledztwo w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa podrobienia podpisów poręczyciela na dwóch wekslach in blanco, wypełnionych na sumę wekslową 305 468, 55 złotych oraz 2.034.729,30 franków szwajcarskich, wystawionych na zlecenie Getin Noble Bank S.A., tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy pożyczki hipotecznej z dnia 13 lipca 2009 roku oraz umowy kredytu hipotecznego z dnia 28 sierpnia 2008 roku, czym doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Getin Noble Bank S.A. Postępowanie prowadzone jest w kierunku ustalenia realizacji znamion czynów zabronionych przewidzianych w art. 310 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k.

Przestępstwo z art. 310 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat albo karą 25 lat pozbawienia wolności.

Ze zgromadzonych dotychczas w sprawie dokumentów oraz przesłuchania pokrzywdzonej wynika, że na przełomie czerwca oraz lipca 2019 roku, pokrzywdzona otrzymała od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, dwa wezwania poręczyciela wekslowego do wykupu weksli własnych, dotyczących umów zawieranych przez jej byłego męża w 2008 i 2009 roku. Pokrzywdzona zaprzecza jednak, ażeby składała podpisy pod wskazanym wyżej wekslami.

W toku kontynuowanego obecnie śledztwa, przede wszystkim zbadana zostanie autentyczności podpisów znajdujących się pod wekslami oraz kwestia doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Getin Noble Bank S.A., w związku z zawarciem i realizacją przywołanej umowy pożyczki hipotecznej i kredytu hipotecznego.

Zespół Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach