W związku z pytaniami mediów Prokuratura Regionalna w Katowicach potwierdza, że skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi. Akt oskarżenia dotyczy bezprawnych okoliczności, w jakich ówczesny poseł na Sejm RP i wicemarszałek tego Sejmu uzyskał w marcu 2012 roku pozwolenie na posiadanie dwóch sztuk broni palnej.

Prokuratura zarzuca Cezaremu Grabarczykowi przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia osobistej korzyści, a także poświadczenie nieprawdy w dokumentach, a więc przestępstwo z art. 231 par. 1 i 2 kk a także z art. 271 par. 1 i 3 kk, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Okoliczności przestępstwa

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że Cezary Grabarczyk nie uczestniczył w teoretycznym i praktycznym egzaminie dla osób ubiegających się o wydanie im pozwolenia na posiadanie broni palnej, który odbył się 19 marca 2012 roku przed Komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Mimo to takie pozwolenie tego samego dnia uzyskał.

Wszystkie osoby biorące udział w tym egzaminie, przesłuchane w toku śledztwa, kategorycznie zaprzeczyły, aby podejrzany przystąpił wraz z nimi do egzaminów.

Jak ustalono w śledztwie, podejrzany poświadczył zatem nieprawdę w dokumentach dotyczących odbycia przez niego praktycznej i teoretycznej części egzaminu. Były to:

  • protokół z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń,
  • karta egzaminacyjna z teoretycznej części egzaminu i lista obecności na tej części egzaminu,
  • karta egzaminacyjna z praktycznej części egzaminu i listy obecności na tej części egzaminu,
  • lista wyników strzelań.

Ustalono ponadto, że wymaganą przepisami prawa opłatę w wysokości 500 złotych za egzamin Cezary Grabarczyk uiścił dopiero po ponad dwóch miesiącach, choć była ona warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Brak gwarancji bezpieczeństwa

Na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów doszło, z rażącym naruszeniem prawa i mimo niespełnienia przewidzianych przepisami wymogów, do wydania 19 marca 2012 roku decyzji pozwalającej na posiadanie przez Cezarego Grabarczyka dwóch jednostek broni palnej bojowej i zaświadczenia uprawniającego go do nabycia takiej broni.

Wydanie z naruszeniem prawa zezwolenia na posiadanie broni nie dawało gwarancji, że podejrzany będzie nią się posługiwał w sposób bezpieczny, nie powodując zagrożenia dla innych osób. Może o tym świadczyć fakt, że poseł Grabarczyk nie zaliczył pozytywnie egzaminu, do którego przystąpił ponownie w grudniu 2015 roku, już zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa.

Pozostali oskarżeni

Przesłanym do sądu aktem oskarżenia Prokuratura Regionalna w Katowicach objęła ponadto byłego posła na Sejm RP Dariusza S. Zarzuca mu popełnienie analogicznych jak w przypadku Cezarego Grabarczyka przestępstw przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy w związku z procedurą uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Kolejną oskarżoną osobą jest lekarka Beata J. Prokuratura zarzuciła jej poświadczenie nieprawdy w orzeczeniach lekarskich, w których stwierdziła brak przeciwskazań do ubiegania się o wydanie pozwoleń na broń dla Cezarego Grabarczyka i Dariusza S.