RP III WOS 1113.7.2019

Prokuratura Regionalna w Katowicach informuje o zamiarze zatrudnienia asystentów prokuratora, z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 180 § 9 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1767 ze zm.).

Kandydaci, oprócz spełniania wymogów przewidzianych w art. 176 § 1 wyżej cytowanej ustawy, winni nadto legitymować się doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych lub funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także organów wymiaru sprawiedliwości.

Udokumentowana znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.Zgłoszenia, wraz z kompletną dokumentacją, należy składać w Biurze Podawczym Prokuratury Regionalnej w Katowicach, w terminie do dnia 26 marca 2019 roku.