Informacja o sposobie realizacji przepisów ustawy z dnia 13 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011.209.1243).

Prokuratura Regionalna w Katowicach zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, jako środki wspierające komunikowanie się udostępnia pocztę elektroniczną: z wykorzystaniem udostępnionych adresów mailowych lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach ePUAP oraz przesyłanie faksów.

W kontaktach z Prokuraturą Regionalną w Katowicach osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (art. 7 ustawy).

Prokuratura Regionalna w Katowicach zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza migowego, lub tłumacza-przewodnika. Świadczenie jest bezpłatne (art. 10 ustawy).

Chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać drogą pisemną bądź elektroniczną. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której osoba uprawniona zgłosi się w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach,
  • wskazanie wybranej metody komunikowania się,
  • wskazanie rodzaju sprawy, w jakiej zamierza stawić się w prokuraturze,
  • wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Prokuratura Regionalna w Katowicach zawiadamia o tym fakcie, wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając inny możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.