Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Sprawy są załatwiane i rozstrzygane w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie. Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo - przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te mogą ulec przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.