Pisma wpływające do Prokuratury Regionalnej w Katowicach rejestrowane są w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań. Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych – podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych – przekazuje się prokuratorom lub innym pracownikom wyznaczonym do załatwienia danej sprawy.

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Regionalnej w Katowicach można składać:

  • osobiście w biurze podawczym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
  • wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prokuratura Regionalna w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice,
  • przekazać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty elektroniczne można przekazywać w następujący sposób:

  • poprzez wypełnienie formularza „pisma ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika na stronie ePUAP,
  • dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru),
  • dostarczenie dokumentów w godzinach 7.30 – 15.30 do biura podawczego Prokuratury Regionalnej w Katowicach na nośniku danych w postaci pamięci masowej USB lub płyty CD / DVD. Dostarczany informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.

Dostarczane dokumenty elektroniczne:

  • muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP,
  • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
  • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie będą podlegały rozpoznaniu.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Sprawy są załatwiane i rozstrzygane w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie. Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo - przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te mogą ulec przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.