Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz organy właściwe do rozpoznawania skarg i wniosków regulują przepisy:

  • Działu VI Ustawy z dnia z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (wyciąg z ustawy Prawo o prokuraturze),
  • Dział XIV Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (wyciąg z Rozporządzenia Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).
    W zakresie nieuregulowanym we wskazanych wyżej aktach prawnych do rozpoznawania skarg i wniosków stosuje się przepisy:
  • Działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46).