W wykonaniu wynikającego z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445) zadania prokuratury polegającego na upowszechnieniu informacji dotyczących istniejącej infrastruktury instytucji bądź podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie wśród osób pokrzywdzonych (działanie 2.1.4) poniżej udostępniona jest aktualna baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu województwa śląskiego.

 

 

 Więcej informacji na temat programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie można znaleźć na stronach internetowych Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na stronach tych zamieszczono szereg przydatnych informacji, w tym akty prawne, materiały informacyjne, numery telefonów interwencyjnych.