Deklaracja dostępności Strony internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach

Prokuratura Regionalna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

W serwisie istnieją pliki pdf, które utworzone zostały na podstawie dokumentów Word bez właściwie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności: Katarzyna Sikorska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 32 2531154. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Prokuratury Regionalnej w Katowicach znajduje się w budynku przy ulicy Wita Stwosza 31 w Katowicach. Główne wejście do budynku prowadzi po 13 schodach zewnętrznych i znajduje się po stronie wschodniej budynku, od strony ulicy Wita Stwosza. Schody są wyposażone w barierki a u ich podstawy jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnością w celu przywołania pracownika portierni. Po wejściu do budynku wejściem głównym (drzwi bezprogowe, automatyczne rozsuwane, wzbudzane detektorem ruchu) osoba uprawniona znajduje się na poziomie nr 1, z którego przez portiernię przy pomocy windy może dotrzeć na dowolne piętro budynku. Wejście z poziomu ulicy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku, znajduje się od strony zachodniej budynku, dojazd od ulicy Astrów. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest wideofon z przyciskiem umożliwiającym wezwanie portiera, który otworzy drzwi (uchylne) i udzieli pomocy przy wejściu do budynku. Z portierem można się też skontaktować telefonicznie pod nr 32 2531000 w. 203. Po wejściu do budynku osoba uprawniona znajduje się na poziomie nr -1, z którego przy pomocy windy może dotrzeć na dowolne piętro budynku.

Budynek wyposażony jest w 5 wind z automatycznymi rozsuwanymi drzwiami umożliwiających dotarcie na wszystkie kondygnacje, korytarze na każdej kondygnacji wolne są od barier poziomych i pionowych a większość drzwi wewnętrznych posiada minimum szerokości 90 cm, drzwi otwierane uchylnie.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowana w pobliżu wejścia do wind na poziomie nr -1. Budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braill’a, oraz oznaczenia kontrastowe. Budynek nie jest wyposażony w tablice lub informację wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń, jak również w tablicę informacyjną zapisaną w alfabecie Braill’a.

Z prawej strony wejścia od ulicy Astrów znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, oraz z usługi tłumacza on-line. W kontakcie z Prokuraturą Regionalną w Katowicach osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, taką usługę należy zgłosić (pisemnie, e-mail) na trzy dni przed planowaną wizytą w urzędzie.

Informacje dodatkowe

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • możliwość korzystania z czytnika ekranu.