Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, działających w okresie od 2009 roku do 2017 roku na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty, tj. o czyn z art. 231 § 1 i 2 k.k.

Podstawą do wszczęcia śledztwa w ww. sprawie był materiał dowodowy, wyłączony do odrębnego prowadzenia ze śledztwa prowadzonego przeciwko Marcinowi K. – Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. W toku tego postępowania pozyskano materiał dowodowy, z którego wynika, że inni pracownicy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu działali na szkodę interesu publicznego poprzez nienależyte zabezpieczenie roszczeń publicznoprawnych Skarbu Państwa oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty. Działania te były powszechne i doprowadziły m.in. do uzyskiwania przez ustalone grupy przestępcze nienależnych zwrotów podatku VAT oraz ukrycia przez nierzetelnych podatników majątku, który powinien podlegać egzekucji administracyjnej. Należy podkreślić, iż urząd ten, w latach 2009-2016, dokonał zwrotów podatku VAT ogółem w kwocie 24.645.221.289,70 zł.

Powyższe okoliczności spowodowały wystąpienie przez tutejszą prokuraturę do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu, którą przeprowadzono w okresie od 8 października 2018 roku do 15 lutego 2019 roku, na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń Ministerstwa Finansów.

W oparciu o ustalenia śledztwa, a w szczególności wobec treści sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu, w dniu 26 czerwca 2019 roku funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, przy udziale funkcjonariuszy Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, zatrzymali sześć osób – pełniących w latach 2012-2017 określone funkcje w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu – którym przedstawione zostaną zarzuty z art. 231 § 2 k.k. Zatrzymano Aleksandrę D., Małgorzatę M. i Tatianę P., które w ww. okresie pełniły funkcję zastępcy naczelnika urzędu, Marcina W. – byłego kierownika działu postępowań podatkowych, Bernadetę I. – byłego kierownika samodzielnego referatu egzekucji administracyjnej oraz Grażynę W. – byłego starszego komisarza skarbowego, kierującego wieloosobowym stanowiskiem pracy postępowań podatkowych.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, które podlegać będą dalszej weryfikacji.

W stosunku do wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie po 30.000,00 zł, natomiast w stosunku do czterech osób podejrzanych, które w dalszym ciągu są urzędnikami, zastosowano dodatkowo środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach pracownika organów administracji skarbowej.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest rozwojowe i prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępczym procederem, w związku z czym nie są wykluczone zatrzymania kolejnych osób.

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary